Unnin hafa verið drög að lagabreytingatillögum sem rædd verða á stjórnarfundinum á þriðjudaginn kemur. Meðal þess sem lagt er til í drögunum er að allir félagsmenn hafi atkvæðisrétt á stjórnarfundum.

Gildandi lög Öldu.

Lagabreytingartillögur

1. Í stað „Lýðræðisfélagið Alda“ í 1. gr komi “ Alda – félag um lýðræði og sjálfbærni.“

2. Við bætist setningar á eftir fyrstu setningu 6. gr. laganna sem hljóði svo: „Tveir stjórnarmenn skulu valdir með slembivali úr röðum félagsmanna. Félagsmönnum býðst að óska þess að vera ekki með í valinu áður en valið fer fram. Nýkjörin stjórn framkvæmir slembivalið að loknum aðalfundi.“

3. Brott falli fyrsta setning 6. gr. laganna og í staðinn komi: „Í stjórn félagsins skulu sitja 9 menn.“

4a. Sé tillaga 2 samþkkt: Önnur setning 6. gr. laganna falli brott og í staðinn komi: “ Sjö Stjórnarmenn eru kjörnir úr hópi félagsmanna.  Stjórn skiptir með sér verkum.“

4b. Sé tillaga 2 felld: Stjórnarmenneru kjörnir úr hópi félagsmanna. Stjórn skiptir með sér verkum.“

5. Brott falli fimmta setning 6. gr. laganna og í staðinn komi: „Hætti fimm stjórnarmenn eða fleiri stjórnarmenn milli aðalfunda skal boða til félagsfundar þar sem kosnir eru jafn margir nýir stjórnarmenn og sagt höfðu af sér; nema tíu dagar eða skemmri tími eru þar til heimilt er að boða til aðalfundar.“

6. Brott falli síðasta setning 6. gr. laganna.

7. Brott falli eftirfarandi hluti þriðju setningar 7. gr. laganna: „og telst stjórnarfundur lögmætur ef meirihluti stjórnarmanna situr fund.“

8. Við 7. gr. laganna bætist á eftir áttundu setningu: „Á stjórnarfundum hafa allir viðstaddir félagsmenn atkvæðisrétt og ræður einfaldur meirihluti.“

9. Við 5. gr. laganna bætist: „1. Kosning fundarstjóra“ og „7. Kosning kjörnefndar.“ Aðrir töluliðir taki breytingum í samræmi við röðun.

10. Við 5. gr. laganna bætist a eftir dagskrá: „Kjörnefnd skal skipuð þremur mönnum sem hafa umsjón með framkvæmd kosningu til stjórnar. Gera má tillögu að kjörnefnd sem telst samþykkt ef enginn hreyfir andmælum, sé það gert skal slembivelja í kjörnefnd úr fulltrúum á aðalfundi.“

11. Á eftir annarri setningu 7. gr. laganna bætist: „Stjórnarmanni er heimilt að vísa ákvörðunum stjórnarfunda, sem hann telur stangast á við samþykktir félagsins, til félagsfundar  og tekur ákvörðunin þá ekki gildi fyrr en með staðfestingu félagsfundar en fellur að öðrum kosti úr gildi.“

12. Brott falli önnur setning efnisgreinar á eftir dagskrá aðalfundar í 5. gr. og í stað komi: „Lagabreytingartillögur skulu berast félaginu a.m.k. fimm dögum fyrir aðalfund og kynntar á vefsvæði félagsins og með tölvupósti til félagsmanna a.m.k. fjórum dögum fyrir aðalfund.“

13. Brott falli síðasta setning 5. gr. og í stað komi: „Framboð til stjórnar skulu berast stjórn félagsins a.m.k. fimm dögum fyrir aðalfund og kynnt á vefsvæði félagsins og með tölvupósti a.m.k. fjórum dögum fyrir aðalfund.“

Greinargerð með tillögunum

1. Lögð er til breyting á nafni félagsins sem gerir báðum hugmyndafræðilegum stoðum þess jafn hátt undir höfði. Á ensku myndi félagið heita Alda – Association for sustainable democracy.

2. Lagt er til að tveir stjórnarmenn verði valdir með slembivali en sú leið hefur reynst vel við að koma hópum að í ákvarðanatöku sem almennt hafa ekki átt upp á pallborðið. Gefið er færi á því að félagsmenn skrái sig frá því að vera með í valinu og þá valið milli þeirra sem eftir standa.

3. Tillagan gerir ráð fyrir fækkun í stjórn félagsins af gefinni reynslu um að 13 sé óþarflega fjölmenn starfsstjórn í eins virku og sveigjanlegu félagi og Öldu. Samhliða öðrum lagabreytingum sem fela í sér að allir félagsmenn hafi jafnan atkvæðisrétt á stjórnarfundum er í raun gerð sú breyting á inntaki stjórnarsetu að í henni felist fyrst og fremst ábyrgð á framkvæmd félagsins, virkni og rekstri og að koma fram fyrir hönd félagsins, vera forsvarsmenn þess.

4a. Tillagan gerir ráð fyrir að samþykkt hafi verið tillaga um slembival og skýrir þá hversu marga stjórnarmenn skal kjósa á aðalfundi.

4b. Tillagan gerir ráð fyrir að hafnað hafi verið tillögu um slembival og skýrir þá hversu marga stjórnarmenn skal kjósa á aðalfundi.

5. Gerð er tillaga að ákvæði sem kveður á um að ef aðeins eru fjórir starfandi stjórnarmenn skuli kjósa nýja stjórnarmenn. Hafi rúmlega helmingur stjórnarmanna sagt af sér er stjórnin óstarfhæf og nauðsynlegt að kjósa nýja stjórnarmenn í stað þeirra sem hættu. Áður var gert ráð fyrir að stjórnin gæti skipað nýja stjórnarmenn og er lagt til að það ákvæði falli brott enda ekki brýn nauðsyn að skipa nýja stjórnarmenn þótt einn til fjórir hætti og lýðræðislegra að kjósa nýjan stjórnarmann á félagsfundi.

6. Ákvæðið gerði ráð fyrir heimild félagsmanna til þess að óska eftir kjöri á nýjum stjórnarmanni ef stjórnarmaður sagði af sér. Skv. 5. tillögu að ofan er gert ráð fyrir að nauðsynlegt sé að boða til félagafundar til þess að kjósa nýja stjórnarmenn og ákvæðið því óþarft.

7. Lagt er til að hluti málsgreinarinnar falli brott vegna 8. tillögu þar sem gert er ráð fyrir að meirihluti félagsmanna sem sækja stjórnarfundi ráði niðurstöðu mála á þeim. Í því ljósi er ekki þörf á ákvæði sem kveður á um lágmarksmætingu stjórnarmanna.

8. Lögð er til sú breyting að á stjórnarfundum gildi sú einfalda regla, eitt atkvæði á félagsmann sem mættur er á fundinn. Tillagan er í anda félagsins sem miðar að aukinni þátttöku og valddreifingu.

9. Í ljós kom að í lagagreinina um fundarsköp aðalfundar vantaði liði fyrir kosningu fundarstjóra og kosningu kjörnefndar og er því lagt ti lað þeim liðum sé bætt við.

10. Lagt er til ákvæði sem tilgreinir hvernig kjörnefnd skuli valin og skipuð. Lagt er til að tilnefna megi í nefndina en rísi ágreiningur skal slembivelja í nefndina.

11. Ákvæðið er til þess að tryggja að sé uppi vafi um að ákvörðun stjórnarfundar sé í samræmi við samþykktir félagsins og vilja félagsmanna að þá geti stjórnarmaður vísað ákvörðun til félagsfundar sem úrksurðar í málinu.

12. Skilgreind eru tímamörk fyrir því að leggja fram lagabreytingartillögur enda rétt að svo mikilvægar breytingar liggi fyrir og félagsmenn geti kynnt sér þær.

13. Skilgreind eru tímamörk fyrir því að bjóða fram til stjórnar enda rétt að félagsmenn geti kynnt sér framboðin.