Fundur verður í málefnahópi um sjálfbærni fimmtudaginn 24. maí kl. 20 í Grasrótarmiðstöðinni, Brautarholti 4. Meginumfjöllunarefni fundarins eru tillögur Öldu að stefnu fyrir stjórnmálaflokka í sjálfbærnimálum (sjá drög að neðan).

Dagskrá

 1. Stefna stjórnmálaflokka um sjálfbærni (drög hér að neðan)
 2. Hönnun/endurhönnun
 3. Stefna félagsins í sjálfbærnimálum
 4. Önnur mál

Allir fundir hjá Öldu eru öllum opnir. Notast er við samhljóða ákvarðanatöku (e. consensus) en að öðrum kosti eitt atkvæði á mann. Allir geta tekið þátt, allir geta lagt hönd á plóg. Umsjónarmenn hópsins eru Halldóra Ísleifsdóttir, Kristinn Már Ársælsson og Sigrún Birgisdóttir.

Drög að stefnu fyrir stjórnmálaflokka í sjálfbærnimálum

Sjálfbærni og umhverfismál

Markmið

 • Ísland gangi ekki á auðlindir jarðar með ósjálfbærum hætti, hvorki hvað varðar framleiðslu né neyslu.
 • Ísland standi við markmið um að koma í veg fyrir loftslagsbreytingar af mannavöldum.
 • Neikvæð umhverfisáhrif af mannavöldum takmörkuð enn frekar og heilnæmt umhverfi manna og dýra tryggt.
 • Vernd og viðhald náttúru og dýralífs á landi, sjó, hafsbotni og lofti sé tryggð til handa komandi kynslóðum.
 • Slepping á erfðabreyttum lífverum verði bönnuð eins og mögulegt er og strangar kröfur settar um tilraunir.
 • Græn nýsköpun og hönnun studd sérstaklega og græn orka nýtt í grænan atvinnurekstur.
 • Allur úrgangur endurunninn hérlendis og endurnýting stórlega aukin.

Leiðir að markmiðum

Ísland gangi ekki á auðlindir jarðar, hvorki hvað varðar framleiðslu né neyslu

 • Vísindalegt mat liggi til grundvallar allri nýtingu auðlinda með sjálfbærni að leiðarljósi. Tekið skal mið af stöðu auðlinda í hnattrænu samhengi.
 • Vísindaleg óvissa afmörkuð og varrúðarreglu beitt.
 • Takmarkanir verði settar á nýtingu og neyslu óendurnýjanlegra hráefna – ósjálfbærni óheimil.
 • Grænir skattar verði lagðir á mengun sem og hráefni sem gengið er á með ósjálfbærum hætti.
 • Umhverfisvottun skilyrði fyrir framleiðslu á vöru og þjónustu.

Ísland standi við markmið um að koma í veg fyrir loftslagsbreytingar

 • Ísland segi upp þeim undanþágum sem fengnar hafa verið og standi við sambærilegar skuldbindingar og ESB og rúmlega það.
 • Ísland beiti sér fyrir því að önnur ríki standi einnig við skuldbindingar.
 • Losun gróðurhúaslofttegunda verði háð kvóta sem boðinn er upp og renni í auðlindasjóð.

Neikvæð umhverfisáhrif af mannavöldum takmörkuð enn frekar og heilnæmt umhverfi manna og dýra tryggt

 • Mengun verðlögð og tekjur af losun mengunar renni í auðlindasjóð.
 • Þak sett á heildarlosun tiltekinna efna, s.s. gróðurhúsalofttegunda og hættulegra mengandi efna. Ísland sé leiðandi í ETS.
 • Áhættumat liggi til grundvallar allri mengandi starfsemi þar sem tilgreind eru efri mörk mengunar sem kalli á takmörkun á starfsemi þar til skilyrði séu uppfyllt.
 • Leidd verði í lög heimild fyrir því að leggja á stjórnsýslusektir við brotum gegn lögum og reglum er varða mengun.
 • Eftirlit eflt og stjórnsýsla og upplýsingamiðlun gagnsæ.
 • Réttur almennings og starfsmanna efldur verulega hvað varðar heilnæmi og mengun í almannarými og á vinnustöðum.

Vernd og viðhald náttúru og dýralífs á landi, sjó, hafsbotni og lofti sé tryggð til handa komandi kynslóðum

 • Lokið sé við rammaáætlun þar sem heildaráhersla sé fremur á verndun fremur en nýtingu enda séu langtíma markmið í framleiðslu að draga úr henni fremur en auka. Sterk rök þurfa að liggja fyrir frekari virkjun jarðvarma og fallvatns.
 • Tryggt sé nægilegt fjármagn í vernd og viðhald friðlýstra svæða og þjóðgarða.
 • Gætt skal að forvörnum gegn mengun á hafi, s.s. með vákortum og skipulögðum siglingaleiðum. Einnig skal tryggt að eftirlit og viðbrögð við mengun séu ásættanleg.
 • Greina skal skaðleg áhrif af botnvörpuveiðum á lífríki á hafsbotni og grípa til viðeigandi ráðstafana.
 • Tryggja skal með löggjöf að nýtingarréttur á einstökum náttúruauðlindum sé takmarkaður og aukin áhersla lögð á að ljúka mikilvægum friðlýsingum.
 • Almannaréttur tryggður með ítarlegri hætti en nú er, s.s. með nánari takmörkunum á þeim hömlum sem setja má við umferð almennings.
 • Tryggðar skulu heimildir í lögum fyrir sektum og viðurlögum við skemmdum á lífríki og náttúru.

Slepping á erfðabreyttum lífverum verði bönnuð og strangar kröfur settar um tilraunir

 • Í ljósi þess í hversu stuttan tíma menn hafa stundað rannsóknir á erfðabreyttum lífverum er rétt að gætt sé varúðar og slepping í náttúru og/eða í lífverur sé takmörkuð eins frekast og kostur er.
 • Strangar kröfur séu gerðar til tilrauna með erfðabreyttar lífverur, s.s örverur og plöntur. Tryggt skal að þær berist ekki í náttúruna eða í aðrar lífverur.
 • Erfðabreytingar á flóknari lífverum bannaðar þar til nákvæmari rannsóknarniðurstöður liggja fyrir.

Græn nýsköpun og hönnun studd sérstaklega og græn orka nýtt í grænan atvinnurekstur

 • Ný stefna í orkumálum þar sem grænn atvinnurekstur eigi forkaupsrétt á grænni orku.
 • Stutt skal sérstaklega við fyrirtæki, jafnt ný sem eldri, sem setja sér markmið og áætlanir um að ná góðum árangri í umhverfismálum. T.d. með afslætti af grænum sköttum.
 • Sjálfbærni og græn hönnun höfð að leiðarljósi í framleiðslu, skipulagi og framkvæmdum. Viðmið og reglur settar það sem það á við.
 • Sérstaklega stutt við vöruþróun/vöruhönnun sem hefur endurnýtanleika og endingu að leiðarljósi.

Allur úrgangur sem fellur til á Íslandi endurunninn innanlands

 • Atvinnuskapandi tækifæri í endurnýtingu úrgangs nýtt til fulls, s.s. sem hráefni eða til orkunýtingar.
 • Allar úrgangur endurunninn eða fargað með viðeigandi hætti innanlands.
 • Áhersla lögð á að koma nothæfum vörum aftur í notkun í stað þess að þær fari í endurvinnslu eða förgun.