Eldri lög Öldu, í gildi frá 2017 til 2018, nú úr gildi fallin.

I. kafli. Markmið og tilgangur

1. gr.
Félagið skal heita Alda – félag um sjálfbærni og lýðræði. Er varnarþing þess í Reykjavík.

2. gr.
Félagið skal berjast fyrir lýðræði og sjálfbærni á innlendum og erlendum vettvangi, innan og utan fyrirtækja og hvar annars staðar sem þörf er talin á slíkum umbótum á hverjum tíma.

II. kafli. Félagsmenn

3. gr.
Öllum skal heimil full félagsaðild sem þess óska enda fylgi þeir félaginu að málum. Stjórn félagsins skal meta það sérstaklega í hverju tilviki hvort rétt sé að samþykkja aðild barna yngri en 15 ára að félaginu.

III. kafli. Aðalfundur

4. gr.
Reglulegan aðalfund skal halda árlega á tímabilinu 15. september til og með 15. október. Boðað skal til fundarins með 10 daga fyrirvara á vefsvæði félagsins og með tölvupósti til félagsmanna.

5. gr.
Dagskrá aðalfundar félagsins skal vera á þessa leið:

1. Kosning fundarstjóra
2. Skýrsla stjórnar
3. Framlagning reikninga
4. Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga
5. Lagabreytingar
6. Kosning kjörnefndar
7. Kosning stjórnar
8. Önnur mál

Kjörskrá á aðalfundi skal miðast við félagatal félagsins eins og það var þegar gengið er til kosninga. Kjörnefnd skal skipuð þremur mönnum sem hafa umsjón með framkvæmd kosningar til stjórnar. Gera má tillögu að kjörnefnd sem telst samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Sé hreyft við andmælum skal slembivelja í kjörnefnd úr félagsmönnum á aðalfundi.

Samþykki aðalfundar þarf til breytingar dagskrár. Lagabreytingatillögur skulu berast félaginu a.m.k. fimm dögum fyrir aðalfund og kynntar á vefsvæði félagsins og með tölvupósti til félagsmanna a.m.k. fjórum dögum fyrir aðalfund. Tillögur sem bornar eru fram á aðalfundi skal taka til umfjöllunar ef aðalfundur samþykkir eða ef sjö félagsmenn lýsa yfir stuðningi við tillöguna. Ákvæði þetta takmarkar ekki heimild aðalfundar til þess að breyta fram komnum tillögum.

Allar kosningar á aðalfundi skulu vera bundnar og skriflegar sé þess óskað. Jafnan skal kosið með handauppréttingum og ræður einfaldur meirihluti úrslitum. Framboð til stjórnar skulu berast stjórn félagsins a.m.k. fimm dögum fyrir aðalfund og kynnt á vefsvæði félagsins og með tölvupósti til félagsmanna a.m.k. fjórum dögum fyrir aðalfund.

IV. kafli. Stjórn

6. gr.
Í stjórn félagsins skulu sitja 9 menn. Tveir stjórnarmenn skulu valdir með slembivali úr röðum félagsmanna. Félagsmönnum býðst að óska þess að vera ekki með í valinu áður en valið fer fram. Nýkjörin stjórn framkvæmir slembivalið að loknum aðalfundi. Slembival skal nota til jöfnunar á hlutfalli kynja sé þess þörf. Sjö Stjórnarmenn eru kjörnir úr hópi félagsmanna. Stjórnarmenn eru talsmenn félagsins og bera ábyrgð á starfsemi þess. Kosning stjórnar skal vera skriflega. Stjórnarmenn eru kjörnir úr hópi félagsmanna og stjórn skiptir með sér verkum. Hætti fimm stjórnarmenn eða fleiri stjórnarmenn milli aðalfunda skal boða til félagafundar þar sem kosnir eru jafn margir nýir stjórnarmenn og sagt höfðu af sér; nema 30 dagar eða skemmri tími séu þar til heimilt er að boða til aðalfundar.

7. gr.
Stjórnarfundi skal halda svo oft sem þurfa þykir. Er stjórn félagsins bundin af samþykktum aðalfundar og almennra félagsfunda eftir atvikum. Viðstöddum stjórnarmanni er heimilt að vísa ákvörðunum stjórnarfundar, sem hann telur stangast á við samþykktir félagsins, til félagafundar og tekur ákvörðunin þá ekki gildi fyrr en með staðfestingu félagafundar en fellur annars úr gildi. Halda skal félagafund innan tveggja vikna. Stjórnarfundi skal boða með tveggja sólarhringa fyrirvara. Óski tveir stjórnarmenn eða fleiri eftir því skal boða til stjórnarfundar. Hið sama á við ef fimm eða fleiri félagsmenn óska eftir stjórnarfundi. Geta félagsmenn jafnframt krafist þess að tiltekið málefni verði tekið fyrir á stjórnarfundi. Allir stjórnarfundir félagsins skulu opnir félagsmönnum og skulu allir félagsmenn njóta málfrelsis og tillöguréttar á stjórnarfundum. Á stjórnarfundum hafa allir viðstaddir félagsmenn atkvæðisrétt og ræður einfaldur meirihluti. Stjórn félagsins skal jafnframt tryggja að haldin sé fundargerð fyrir stjórnarfundi sem greinir frá öllu því sem þar fer fram. Skal félagsmönnum heimilt að kynna sér efni fundargerða stjórnar.

8. gr.
Stjórn félagsins skal kappkosta að rækja hvers konar starfsemi sem líkleg er til þess að efla félagið og styrkja málsstað þess.

V. kafli. Almennir félagafundir

9. gr.
Nú óska átta félagsmenn þess að haldinn sé almennur félagafundur og skal stjórn félagsins þá boða til slíks fundar innan tveggja vikna. Í beiðni félagsmanna skal koma fram hvaða málefni taka skal fyrir og óskir þeirra um mögulega framsögumenn, staðsetningu eða önnur atriði sem máli skipta. Er stjórn félagsins bundin af fyrirmælum félagsmanna nema á þeim séu augljósir annmarkar eða ómögulegt sé að verða við þeim. Getur stjórn ákveðið eða aðrir félagsmenn en þeir sem eftir fundinum óskuðu farið fram á að fleiri málefni verði tekin á dagskrá almenns félagafundar. Skal það gert með hæfilegum fyrirvara.

10. gr.
Félagafundir skulu hefjast á því að valinn sé fundarstjóri og eftir atvikum fundarritari. Skal reyna eftir megni að fela ólíkum félagsmönnum fundarstjórn.

VI. kafli. Aðgengi að fundum

11. gr. Allir fundir félagsins skulu vera aðgengilegir sem flestum. Sérstaklega skal taka tillit til hvers kyns fötlunar, veikinda og tungumáls. Þeim stjórnarmanni eða hópstjóra sem boðar fundinn ber að gera viðeigandi ráðstafanir til að auka aðgengi að fundinum. Sjá til þess að fundurinn sé á stað sem er aðgengilegur hreyfihömluðum, að viðunandi aðstoð sé í boði fyrir þá sem slíkt þurfa. Í upphafi hvers fundar skal kosið um hvaða tungumál skuli nota og þá skal það haft til hliðsjónar að sem flestir geti tekið þátt í samræðu og ákvarðanatöku. Fundinn ber að túlka ef þess er óskað og möguleiki er að verða við því.

VII. kafli. Samþykkt um fjárhagsmálefni

12. gr. Öldu skal heimilt að taka við fjárframlögum frá innlendum og erlendum aðilum til starfsemi félagsins. Berist Öldu framlag frá óþekktum aðila skal gefa styrkinn til líknarsamtaka skv. ákvörðun stjórnar enda sé hann hærri en 10.000 krónur og ómögulegt að komast að því hver gefandinn sé. Hið sama á við ef samanlögð fjárhæð styrkja frá óþekktum aðilum fer yfir 10.000 krónur á hverju almanaksári.

13. gr. Heimilt skal að taka við styrkjum sem nema allt að 250.000 krónum á ári frá einstaklingum og lögaðilum. Móttaka hærri framlaga skal þá og því aðeins heimil að gefandinn deili markmiðum Öldu eða að með öðrum hætti sé ljóst að styrkurinn muni ekki hafa áhrif á stefnu eða markmið félagsins. Skal stjórn fjalla sérstaklega um móttöku slíkra styrkja eða boða til almenns félagsfundar til þess að ræða styrkveitinguna. Móttaka framlaga yfir 1.000.000 króna skal ætíð hljóta samþykki félagsfundar. Þegar metin er hámarksupphæð skal telja saman einstaklinga og hlutafélög sem hann tengist. Telja skal veitta afslætti, eftirgjöf krafna og allan anna tilflutning á verðmætum sem styrk í þessu samhengi.

14. gr. Félagsmenn skulu ávallt hafa aðgang að upplýsingum um styrktarmenn félagsins, form styrksins og verðmæti hans. Alda skal jafnframt birta opinberlega lista yfir styrktaraðila og verðmæti styrkja.

15. gr. Reikningar Öldu skulu útbúnir með skýrum og greinargóðum hætti. Í þeim skal getið um samtölu styrkja. Skal jafnframt getið um styrki sem ekki hafa áhrif á reikninga félagsins svo sem notað lausafé eða aðrar gjafir sem erfitt er að telja sem fjárhagsleg verðmæti. Skal fylgja ársreikning listi yfir styrkveitendur.

16. gr. Verði rekstrarafgangur af starfsemi Öldu skal hann færður í sjóði félagsins. Skal við slit félagsins gefa þá fjármuni sem Alda kann að eiga til líknarfélaga. Endurvinnanlegu lausafé skal koma til endurvinnslu.